Anna Lähdepuro

Psykologi

TÄLLÄ HETKELLÄ EI TILAA UUSILLE ASIAKKAILLE

Kuka olen?

Psykologina tavoitteenani on tukea sinua uuden ymmärryksen löytämisessä tilanteessasi. Osaamisalueitani ovat erityisesti tunnesäätelyyn liittyvät kysymykset, jaksamisen ja itseen kohdistuvan vaativuuden haasteet, omien voimavarojen vahvistaminen sekä vakauttaminen elämän kriisitilanteissa. Voimme työskennellä myös esimerkiksi haastavissa elämänvaiheissa nousevien vaikeiden tunteiden, kuten ahdistuksen, pelon ja aggression kanssa.

Tapaamisissa määrittelemme yhdessä tavoitteen, jota kohti edetä. Tutkimme ja jäsennämme tilannettasi ja sitä, millaista muutosta toivoisit voidaksesi paremmin. Keskiössä ovat tässä hetkessä koetut vaikeudet, ja kuljetamme mukana myös ymmärrystä siitä, millainen merkitys aiemmalla elämänhistoriallasi ehkä on nyt kokemallesi. Usein esimerkiksi aiemmassa tilanteessa tarpeellisina näyttäytyneet ajattelu- ja toimintamallit voivat elämäntilanteen muuttuessa muodostua arkea ja ihmissuhteita haittaaviksi. Ajattelen, että itseymmärryksen lisääntyminen sekä itseä kohtaan koetun myötätunnon vahvistuminen ovat merkittäviä liikahduksia kohti parempaa mielen hyvinvointia.

Keskustelun lisäksi voimme halutessasi käyttää tapaamisissa erilaisia mielikuvaharjoituksia ja kehollisia menetelmiä. Suunnittelemme myös yhdessä, miten voit viedä tapaamisissamme syntyneitä oivalluksia arkeesi. Voimme sopia erilaisia pohdintatehtäviä ja harjoituksia tapaamisten välille.

Olen työskennellyt psykologina psykiatrisessa erikoissairaanhoidossa usean vuoden ajan. Asiakastyöni ohessa teen kehityspsykologian alan väitöskirjatutkimusta mielenterveyden kehitykseen vaikuttavista tekijöistä elämän varhaisissa vaiheissa. Tutkiva, utelias lähestymistapa ja luottamus tieteellisesti tutkittuun tietoon heijastuvat niin kliinisen psykologin kuin tutkijankin työotteeseeni.

Työskentelen suomen ja englannin kielellä. Halutessasi voimme toteuttaa osan tapaamisista videovälitteisesti.

Anna on lämmin, kannustava ja erittäin ammattitaitoinen.

Olen mittaamattoman kiitollinen saamastani erinomaisesta avusta. Koen tulleeni kuulluksi ja pystyneeni puhumaan vaikeistakin tunteistani arvottamatta ja tuomitsematta.


KESKEINEN TYÖKOKEMUS

Olen työskennellyt psykologina psykiatrisessa erikoissairaanhoidossa usean vuoden ajan. Lisäksi minulla on kokemusta traumaattisia kriisejä kohdanneiden asiakkaiden kanssa työskentelystä kriisityön kentällä. Tämän ohessa olen toiminut konsultoivana psykologina somaattisen terveydenhuollon yksiköissä, tarjoten keskustelutukea esimerkiksi pitkäaikaiseen sairauteen sopeutumisessa. Olen myös toiminut ehkäisevässä väkivaltatyössä, ja aggressionhallinnan teemat ovat minulle tuttuja.

Asiakastyön lisäksi teen väitöskirjatutkimusta mielenterveyden kehitykseen vaikuttavista tekijöistä elämän varhaisissa vaiheissa.

JULKAISUT

Lähdepuro, A., Savolainen, K., Lahti-Pulkkinen, M., Eriksson, J. G., Lahti, J., Tuovinen, S., Kajantie, E., Pesonen, A-K., Heinonen, K., Räikkönen, K. (2019). The impact of early life stress on anxiety symptoms in late adulthood. Scientific Reports, 9(1), doi: 10.1038/s41598-019-40698-0.