Lyhytterapeuttisen työskentelyn perustaidot 2021 ETÄKOULUTUS

Pyynnöstä toteutamme koko koulutusjakson etäyhteydellä, vuorovaikutteista Zoom-verkkoalustaa hyödyntäen. Koulutus on suunnattu laajasti psyykkisen hyvinvoinnin ammattilaisille. Koulutukseen voivat osallistua niin psykologit, psykiatriset sairaanhoitajat kuin psykoterapeutit.

Lyhytterapeuttisen työskentelyn perustaidot 2021 ETÄKOULUTUS

Kouluttajat:
PsT kouluttajapsykoterapeutti Liisa Uusitalo-Arola

Paikka:
Etäkoulutus / ZOOM

Aika:
I-moduuli 18-19.2, II-moduuli 18-19.3, III-moduuli 15-16.4 ja IV-moduuli 13-14.5.2021

Hinta:
8 päivää 1600 € + alv 24 %, 2 päivää 450 €+ alv 24 %. Kysy myös ryhmäalennuksia.

Lyhytterapeuttisen työotteen perustaidot on 8 päivän koulutuskokonaisuus, jonka avulla ammattilainen saa haltuunsa terapeuttisten perustaitojen työkalupakin.

Näiden avulla voit toteuttaa lyhyitä terapeuttisia interventioita ammatillisella otteella, hallitusti ja tavoitteellisesti, mutta silti asiakkaan tarpeesta lähtien, häntä kuunnellen ja rakentaen hänen vahvuuksiensa varaan.

Lyhytterapeuttinen työote on integratiivinen. Se rakentuu kognitiivis-analyyttiselle teoriapohjalle, mutta siinä näkyy myös vahvasti viimeisimmän terapiatutkimuksen mukainen ymmärrys tehokkaasta muutostyöskentelystä. Näiden mukaisesti lyhytterapeuttiseen työotteeseen on poimittu elementtejä ja tekniikoita käyttäytymisterapiasta, traumaterapiasta, motivaatiopsykologiasta ja kognitiivisesta terapiasta (HOTista (hyväksymis-omistautumisterapia) ja DKT:stä (dialektinen käyttäytymisterapia). Lisäksi siihen on integroitu viimeisimmän terapiatutkimuksen mukainen ymmärrys terapeuttisen työskentelyn elementeistä.

Koulutuskokonaisuus koostuu neljästä kaksipäiväisestä moduulista.

Moduulien sisältöön voit tutustua klikkaamalla alla olevia palkkeja.

Koulutuksen jokainen päivä on rakennettu niin, että osallistujalle jää käteen käytännönläheisiä työvälineitä asiakastyöhön. Kunkin koulutuspäivän aikana käydään läpi tarpeellinen teoria. Vähintään yhtä suuren painon saa kuitenkin terapeuttisten tekniikoiden opettelu. Näitä myös harjoitellaan koulutuspäivien välillä välitehtävien avulla. Lisäksi koulutuspäiviin voi valmistautua lukemalla valitsemaamme kirjallisuutta.

TÄMÄN MALLIN AVULLA PSYYKKISEN HYVINVOINNIN PARISSA TYÖSKENTELEVÄ AMMATTILAINEN VOI SUUNNISTAA JOKAPÄIVÄISESSÄ ARKITYÖSSÄÄN.

Voit tutustua lyhytterapeuttiseen työotteeseen osallistumalla ensin ensimmäiseen moduuliin.

Jo näiden kahden päivän avulla saat ymmärrystä ja välineitä tapausjäsennyksen tekemiseen ja lyhyen prosessin rakentamiseen sen pohjalle.

Jos haluat jatkaa, moduuleihin kannattaa osallistua ehdottamassamme järjestyksessä. Koulutus on rakennettu niin, että jokainen kerta syventää terapeuttisesti keskeisiä teemoja ja jatkaa siitä, mihin edellisessä moduulissa jäätiin.

Käytyäsi läpi 8-päiväisen perustaidot-koulutuskokonaisuuden, olet aina tervetullut harjoittelemaan ja verestämään taitojasi työnohjauksellisissa työpajoissamme ja/tai syventävissä terapeuttisten taitojen koulutuksissamme.

Erityisesti työnohjaukselliset työpajat ovat mainion edullinen tapa käydä säännöllisesti virkistämässä muistiaan ja hakemassa uutta näkökulmaa omiin asiakastilanteisiin ammattitaitoisessa seurassa.

Lisätietoa koulutuksesta saat Liisalta

I moduuli keskittyy lyhyeen työotteeseen kokonaisuutena ja erityisesti tapausjäsennykseen.

 

 • Aikarajalliset hoidot haasteena ja mahdollisuutena: lyhytterapian haasteet ja hyödyt, soveltuvuus lyhytterapeuttiseen työskentelyyn
 • Diagnooseista yksilölliseen tapausjäsennykseen
 • Pintaa syvemmälle eli oireista toimintatapoihin ja tavoitteisiin
 • Kognitiivis-analyyttisen teorian peruskäsitteet, vastavuoroinen asetelma ja suojaavat toimintatavat
 • Tutkimuksen mukainen terapeuttinen tekemisen tapa
  • Neuvottelevan yhteistyön rakentaminen ja toimijuuden tukeminen
  • Aktiivinen kuuntelu kynä kädessä
  • Yhteinen havainnointi
 • Tekniikat:
  • Kartan rakentamisen perusteet: Mäppi®, toimintatavat, lyhyen ja pidemmän aikavälin tavoitteet
  • Työskentelyn rakentaminen vahvuuksien varaan
 • Lyhyen muutokseen tähtäävän prosessin rakentaminen: alkuvaihe, keskivaihe, lopettaminen ja seuranta

II moduulissa syvennetään jäsentämistä, opetellaan fokuksen ja tavoitteiden asettelua ja kirjoittamista terapeuttisena työvälineenä.

 

 • Teoria: Vaihtelevat minätilat ja niiden hahmottaminen persoonallisuushäiriöisten ja paniikkiahdistuksesta kärsivien kanssa
 • Tavoitteet eli ulospääsyjen rakentaminen karttaan
 • Käytännön harjoittelua alkuvaiheessa saadun ymmärryksen kokoamiseen terapeuttiseksi suunnitelmaksi
 • Tavoitelomakkeiden hyödyntäminen alkuarvioinneissa ja seurannan välineenä
 • Prosessi, tapaamisen rakenne ja yksittäisen tapaamisen prosessi, tavoitteenasettelu ja kirjeet jäsentelyn välineenä
 • Muutosvaiheen arviointi
 • Motivoivat menetelmät ristiriitaisen asiakkaan kanssa

III moduulissa harjoitellaan keskivaiheen työskentelyn periaatteita ja käytäntöjä.

 

 • Keskivaiheen työskentelyn periaatteet: erityisesti kognition ja tunteen tasapainottelu ja muutoksen saattaminen käytäntöön
 • Karttatyöskentely keskivaiheessa: fokuksen sekä havainnoivan ja jäsentelevän otteen säilyttäminen, keskittyminen ulospääsyihin
 • Minätilakartan hyödyntäminen ja syventäminen
 • Tavoitteena yhteisen havainnoinnin sisäistyminen potilaan omaksi kyvyksi ottaa rauhallisen tarkkaileva helikopteriperspektiivi vuorovaikutuksessa ja ongelmakohdissa syntyviin tilanteisiin
 • Hoivatyötä tekevän ammattilaisen ydinvalmiudet: millainen on hyvä työntekijä?
 • Muutoksen tarkastelu assimilaation kautta: kuinka pitkälle muutostyöskentelyssä voi päästä?
 • Muutostyöskentelyn oivallusten siirtäminen arkielämään
 • Sosiaalisten verkostojen vahvistaminen
 • Taitoharjoittelun mahdollisuudet puutteellisten taitojen oppimisessa
 • Vastavuoroisten asetelmien näyttämöllistyminen työskentelysuhteessa
 • Vastatunteiden ymmärtäminen ja niiden hyödyntäminen
 • Haastavat tunteet haastavat työntekijän: häpeän ja aggression kanssa työskentelyn periaatteet
 • Lopettamisen tehtävät
 • Riittävä hoidon pituus?
 • Hyvän lopettamisen tunnusmerkit
 • Lopettamisen ennakoiminen ja rakentaminen
 • Loppukirjeen laatiminen
 • Seurantakertojen tehtävät ja niiden rakentaminen

Ilmoittaudu

Ilmoittaudu koulutukseen täyttämällä tämä lomake. Muista merkitä ne moduulit, joihin haluat osallistua. Tervetuloa koulutukseen!

Koulutus laskutetetaan sähköpostitse noin kaksi viikkoa ennen sen alkamista tai ilmoittautumisajan päätyttyä. Jos maksajana toimii jokin muu taho kuin osallistuja itse, maksajan tiedot tulee toimittaa sähköpostissa Minna Koivumäelle, minna.koivumaki@shortum.fi. Tutustu myös Shortumin koulutusten peruutusehtoihin.

Ilmoittaudu koulutukseen

Tällä lomakkeella ilmoittaudut sitovasti koulutukseen.