Tiimien RohkeusAkatemia

Tiimien RohkeusAkatemia – Jokaisella on vastuun omasta osuudestaan työyhteisön ilmapiirissä, mutta se rakennetaan yhdessä

Tiimin vuorovaikutuksessa näkyvät työyhteisön arvot ja se mitä palkitaan TAI jokaisen omat arvot, asenteet, uskomukset ja tavat toimia. Jos yrityksen arvoja ja vuorovaikutuskulttuurin tavoitteita ei aktiivisesti ja jatkuvasti jalkauteta, jokaisen oma tyyli alkaa näkyä enemmän.

Ei riitä, että organisaatiolla on selkeät arvot ja pyritään rekrytoimaan ihmisiä, joiden omat arvot ovat linjassa firman arvojen kanssa ja sopisivat tyyppinä tiimiin.

Hyvä vuorovaikutuskulttuuri rakennetaan yhdessä ja siinä yksilöiden omat tunnetaidot nousevat keskiöön.

Yksilölliset tunnetaidot vaikuttavat siihen, kuinka hyvin jokainen kantaa oman vastuunsa tunneilmapiiristä. Niitä vahvistetaan RohkeusAkatemiassa.

Google selvitti 180 tiimiään analysoimalla mitkä piirteet erottavat ns. huipputiimit muista ja lopulta löysi huippuja yhdistäväksi tekijäksi vain ”psykologisen turvallisuuden tunteen”. Ystävyyssuhteilla, vahvalla johtamisella, tiimin rakenteella, ihmisten omilla kiinnostuksen kohteilla, sukupuolella, koulutustaustalla, älykkyysosamäärällä jne. ei ollut merkitystä.

Psykologinen turvallisuus viittaa yksilöiden tunteeseen työryhmässä ja muodostuu:

 • kaikkien jäsenten sosiaalisesta tilannetajusta ja keskinäisestä kunnioituksesta
 • kaikkien tasapuolisesta kuulluksi tulemisesta vuorovaikutustilanteissa
 • jokaisen vastuullisuudesta ja luottamuksesta toisten vastuunkantoon
 • oman työn ja tiimin tehtävien merkityksellisyyden kokemuksesta

Tiimin tuottavuus riippuu sen vuorovaikutuskulttuurista

Varsinkin nopeasti kasvavissa yrityksissä ydinporukalla voi olla hyvä fiilis yhdessä, mutta uusi työntekijä ei enää istukaan ydinporukan kanssa lounailla ja tee päivittäin yhdessä töitä. Uuden työntekijän käsitys siitä, miten meillä ollaan, määräytyy niiden mukaan, joihin hän sattuu tutustumaan ensin.

Tiimien sisäinen kulttuuri voi muodostua pikku hiljaa hyvinkin erilaiseksi kuin yrityksessä tavoitellaan. Siihen kannattaa puuttua.

Päällisin puolin tiimi saattaa toimia oikein hyvin, mutta epäluottamuksen ilmapiiri alkaa näkyä siinä, että:

 • Päätöksenteko hidastuu
 • Ylimääräinen valmistelu ja varmistelu lisääntyy
 • Asioita jätetään kertomatta
 • Yhteistyössä on kaikenlaisia hankaluuksia ja jännitteitä
 • Ihmisten koko potentiaali ei tule käyttöön
 • Muutosprosessit vaikeutuvat
 • Reagoidaan hitaasti muuttuviin tilanteisiin
 • Työhyvinvointi ja motivaatio kärsivät
 • Parhaat työntekijät äänestävät jaloillaan
 • Halutaan yhtä ja todellisuudessa palkitaan muuta

Edmondsonin ym. tulosten pohjalta on laadittu 7 väittämän testi työyhteisön psykologisen turvallisuuden arvioimiseksi:

 • ”Uskallamme ottaa riskejä”
 • ”Meidän on helppo puhua vaikeista aiheista ja ongelmista”
 • ”Jokainen meistä saa äänensä kuuluviin”
 • ”Meidän on helppo pyytää apua toisiltamme”
 • ”Ymmärrämme, että yrittävälle sattuu virheitä ja tuemme virheen tehnyttä”
 • ”Hyväksymme erilaisuuden”
 • ”Arvotamme ja kunnioitamme toisten työtä”

Jos näet niissä vahvistettavaa, ota yhteyttä!

 

Mitä saat?

Tiimisi toimii tuottavammin ja sen jäsenillä on parempi olla töissä.

Mitä tehdään?

Noin viiden tapaamisen kokonaisuus, jossa vahvistetaan vuorovaikutuskulttuuria, luottamusta ja psykologista turvallisuuden tunnetta. Näin toimien kaikkien osaamiset ja ideat saadaan hyötykäyttöön paineenkin alla.

 

Yhteydenottopyyntö