SHORT-TERM THERAPISTS at your service

SHORTUM’S SHORT-TERM THERAPY HUB SERVES

EN PSYKOLOG ÄR SAKKUNNIG I MÄNNISKANS PSYKE OCH BETEENDE

En psykologs sakkunskap är brett. I det förenas vetenskapligt tänkande och förmåga att evaluera betydelsen av komplexa forskningsresultat, förmåga att evaluera klientens situation med olika metoder, kännedom om människans utveckling och beteende och förståelse av processer inom social växelverkan.

Psykologerna på Shortum kortidsterapihus har specialkunnande i bl.a. arbete med unga, sexualitet och genus, arbetshälsovårdspsykologi och frågor rörande karriärval. Att möta klienten som en individ, gemensam problemlösning med klienten och att bygga på styrkor är kärnan i deras arbete.

En psykolog är en legitimerad professionell inom social och hälsovård. Också alla psykologer på Shortum hittas i JulkiTerhikki-registret som upprätthålls av Valvira.

Psykologerna genomför inte FPA-rehabiliteringsterapier. Kärnkunnandet hos Shortums psykologer är korttidsterapeutiska tjänster. Fråga på din arbetsplats eller från ditt försäkringsbolag om de betalar en korttidsterapi som är genomförd av en psykolog.

Notera allt alla lediga tider inte syns i den elektroniska tidsbokningen. Du kan fråga efter lediga tider direkt av psykologen.


Short-term therapists