Sopimukset, ehdot ja selosteet

Tältä sivulta löydät Shortumin yleiset sopimusehdot, tietoa tietosuojaselosteista sekä verkkokaupan toimitus- ja peruutusehdot

YLEISET SOPIMUSEHDOT

1. SOVELTAMISALA

Näitä yleisiä ehtoja sovelletaan kaikkiin Shortum Oy:n toiminnan puitteissa tehtyihin sopimuksiin, ellei tapauskohtaisesti kirjallisesti toisin sovita.

2. SOPIMUSOSAPUOLI

Shortumin palvelut tuottavat joko Shortumin työntekijät tai sen kumppaneina toimivat itsenäiset ammatinharjoittajat (jäljempänä yhteisesti ”Palvelun tuottajat”). Ammatinharjoittajat voivat olla yksityisiä yrittäjiä tai yhtiöitä, joiden palveluksessa asiantuntijat toimivat. Ammatinharjoittajat eivät ole työsuhteessa Shortumiin. Tarjousta annettaessa, Sopimusta solmittaessa tai viimeistään asiakastietojen keräämisen yhteydessä vahvistetaan Asiakkaalle mikä taho vastaa toiminnasta Palvelun tuottajana. Sopimusehdot ovat yhteneväiset riippumatta siitä, tuottaako palvelut Shortum itse tai sen kumppani.

3. SOPIMUKSEN SYNTYMINEN

Sopimus syntyy, kun Shortum tai ammatinharjoittaja tai Shortum ammatinharjoittajan puolesta sopivat ajan Asiakkaan kanssa tai kun palvelusta sovitaan kirjallisesti tai kun tarjoukseen saadaan sen voimassaoloaikana hyväksyvä kirjallinen vastaus.

4. SOPIMUSOSAPUOLIEN ITSENÄINEN VASTUU JA VASTUUNRAJAUS

Shortum ja ammatinharjoittajat toimivat erillisinä sopijaosapuolina Asiakkaaseen nähden ja kumpikin vastaa itse omista palveluistaan suoraan näille eivätkä Shortum tai ammatinharjoittaja vastaa palveluistaan toistensa puolesta.
Shortumilla ja ammatinharjoittajilla on potilasvahinkolain edellyttämät erilliset potilasvakuutukset, joiden ehtojen mukaan potilasvahingot korvataan. Muilta osin Shortum ja ammatinharjoittajat vastaavat palveluista enintään palveluista maksettuun hintaan asti. Välillisiä vahinkoja ei korvata.

5. HINNOITTELU

Ammatinharjoittajat ja Shortum hinnoittelevat itsenäisesti palvelunsa.

6. MATKAKUSTANNUKSET

Ellei muuta sovita palvelut toteutetaan Shortumin tiloissa. Mikäli palvelut sovitaan toteutettavaksi Asiakkaan valitsemassa paikassa, lisätään kuluihin Shortumin toteutuneet ja tarpeelliset matkakustannukset. Kustannusten ja päivärahojen suuruuden osalta noudatetaan soveltuvin osin valtion matkustamisohjeita.

7. PERUUTUKSET

Ellei kirjallisesti ole toisin sovittu, varattu aika voidaan peruuttaa viimeistään edellisenä työpäivänä ennen kello 12:ta. Työpäiviä ovat normaaliviikkoina päivät maanantaista perjantaihin. Yleisiä vapaapäiviä ja arkipyhiä ei lueta työpäiviksi. Shortum ilmoittaa www-sivuillaan muista kiinniolopäivistään.
Shortumilla on oikeus laskuttaa edellisen kappaleen mukaisessa määräajassa peruuttamattomat käyttämättömät ajat.

8. MYÖHÄSTYMISET

Asiakkaan myöhästyessä Palvelun tuottaja ei ole velvollinen ylittämään sovittua aikaa.
Palvelun tuottajat pyrkivät noudattamaan sovittuja aikoja, mutta palvelun luonteesta johtuen tämä ei aina ole mahdollista. Jos Palvelun tuottaja myöhästyy yli 20 minuuttia, on Asiakkaalla oikeus peruuttaa aika.

9. PALVELUJEN MAKSAMINEN

Shortum perii palkkion ja mahdolliset kulukorvaukset sekä omasta että ammatinharjoittajan puolesta keskinäisen sopimuksensa mukaisesti. Palvelut laskutetaan sähköpostitse, ellei kirjallisesti ole toisin sovittu.
Ellei kirjallisesti ole toisin sovittu, Shortum laskuttaa palvelut kalenterikuukausittain jälkikäteen. Maksuaika on 8 vuorokautta laskun päiväyksestä. Huomautusaika on 7 vuorokautta.

Kuuden euron palvelumaksu veloitetaan kerran kuussa. Palvelumaksu kattaa sähköisen ajanvarauksen, laskun sähköpostitse tai e-laskuna, niin vanhat kuin uudet viranomaismaksut, kirjaukset (kanta) ja sähköisen reseptin käyttökulut.
Veloitamme erikseen kelan kuntoutusterapioiden omavastuuosuuksien hakemisesta. Voimme hoitaa asian puolestasi niin, että haemme kelalta sinulle myönnetyn korvausosuuden. Näin sinun tarvitsee maksaa meille vain omavastuuosuutesi. Kela korvausosuuden hakemisen toimistomaksu on 10 € / kk (16 € / kk sisältäen toimistomaksun ja laskutuslisän). Ilmoita meille, jos haluat ottaa omavastuuosuuden hakemisen itsellesi. Muuten hoidamme asian puolestasi automaattisesti. info@shortum.fi. Paperilaskusta laskutamme 10 € laskutuslisän.

Työterveyshuollon palvelujen osalta, tai kun maksaja muusta syystä on Asiakkaan työnantaja tai muu kolmas taho, sovitaan laskutuksesta tai maksusitoumuksen antamisesta kirjallisesti Shortumin ja maksajan välillä. Maksun suorittamisesta Shortumin hyväksymällä palvelusetelillä on sovittava ajan varaamisen yhteydessä. Mahdollisesta ennakkomaksusta ilmoitetaan ajan varaamisen yhteydessä taikka sovitaan kirjallisesti.

10. VIIVÄSTYSSEURAAMUKSET

Maksun viivästyessä Shortum on oikeutettu perimään korkolain mukaisen viivästyskoron sekä kohtuulliset muistutus- ja perintäkulut. Asiakas on velvollinen ilmoittamaan mahdollisesta maksukyvyttömyydestään välittömästi asian tultua ilmeiseksi, mutta kuitenkin aina ennen sovittua tapaamista tai muuta sovittua aikaa. Palvelun tuottaja on oikeutettu keskeyttämään palvelun tai pidättymään uusien aikojen varaamisesta, jos Asiakas laiminlyö maksuvelvollisuutensa tai jos on ilmeistä, että Asiakas tulee laiminlyömään maksuvelvollisuutensa.

Maksumuistutuksista laskutamme 10 € laskutuslisän.

11. VAITIOLOVELVOLLISUUS, HENKILÖTIEDOT JA POTILASASIAKIRJAT

Asiakastietojen ja asiakirjojen keräämiseen, säilyttämiseen, luovuttamiseen ja tuhoamiseen sovelletaan henkilötietolakia sekä muita velvoittavia lainsäädännön määräyksiä ja viranomais­määräyksiä. Potilastietojen ja asiakirjojen osalta noudatetaan lisäksi potilaslain sekä muun terveydenhuoltoa koskevan lainsäädännön määräyksiä
Asiakkaan tiedot pidetään salassa eikä niitä luovuteta ilman Asiakkaan nimenomaista suostumusta taikka milloin luovutus on välttämätön pakottavan lainsäädännön määräyksen johdosta.

12. AINEETTOMAT OIKEUDET

Ellei kirjallisesti nimenomaisesti toisin sovita, Shortumin palveluihin ja tuotteisiin kuuluvien tai sisältyvien aineettomien oikeuksien omistusoikeudet ja hyödyntämisoikeudet kuuluvat Shortumille. Asiakkaalle luovutetaan näihin vain rajoitettu käyttöoikeus Asiakkaan sisäiseen käyttöön ja kehittämistoimintaan. Käyttöoikeus ei sisällä oikeutta luovuttaa oikeuksia kolmannelle, muunnella käyttöoikeuden kohdetta tai hyödyntää oikeuksia kaupallisesti Asiakkaan elinkeinotoiminnassa.
Mikäli sopijapuolet sopimusvelvoitteiden täyttämiseksi luovuttavat toisilleen tekijänoikeuden tai muun aineettoman oikeuden alaista materiaalia tai tietoa, luovuttava sopimuspuoli vakuuttaa ja vastaa siitä, että sillä on oikeus luovuttaa materiaali tai tieto ilman että luovutus loukkaa kolmannen oikeutta.

13. PALVELUJEN LAATU JA REKLAMAATIOT

Shortum ja ammatinharjoittajat noudattavat alan hyvää käytäntöä taatakseen palvelujen korkean laadun. Palvelun lopputulosta ei kuitenkaan palvelujen luonteen vuoksi voi taata. Potilaslain mukaisen terveydenhuoltopalvelun laatu määritellään potilaslain mukaisesti.
Palvelujen laatua koskevat reklamaatiot osoitetaan kohdassa 2 tarkoitetulle Palvelun tuottajalle. Reklamaatiot tulee toimittaa viipymättä, mutta kuitenkin kahden viikon kuluessa siitä, kun Asiakas on todennut palvelun virheellisyyden.
Potilasvahinkojen ja terveydenhuoltopalveluja koskevien muistutusten osalta noudatetaan potilaslain määräyksiä. Kaikki potilaslain mukaiset muistutukset voidaan toimittaa myös Shortumin potilasasiamiehelle, joka tarvittaessa huolehtii muistutuksen toimittamisesta asianomaiselle ammatinharjoittajalle.

14. YLIVOIMAINEN ESTE

Palvelun tuottaja ei ole vastuussa viivästyksestä tai muista seikoista, jotka aiheutuvat Palvelun tuottajasta riippumattomista syistä. Tällaisena syynä voidaan pitää esimerkiksi lakkoa tai muuta työtaistelutoimenpidettä, tulipaloa, onnettomuutta, sähköjakelun tai tietoliikenteen häiriötä, Palvelun tuottajan tai tämän työntekijän äkillinen sairastumista, viranomaisen toimenpidettä tai muuta syytä, joka ei ole Palvelun tuottajan vaikutusmahdollisuuksien piirissä ja jonka vaikutuksia Palvelujen tuottaja ei kohtuudella voi poistaa.

TIETOSUOJASELOSTEET

Löydät tietosuojaselosteet Heltin Tietosuoja-sivulta

VERKKOKAUPAN KOULUTUSTEN PERUUTUSEHDOT

  • Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti osoitteeseen info@shortum.fi.
  • Jos peruutus tapahtuu viimeistään 28 päivää ennen koulutuksen alkua, sen voi tehdä maksutta.
  • Jos peruutus tapahtuu 27-14 päivää ennen koulutuksen alkua, Shortum pidättää 50% + alv 24% koulutuksen hinnasta.
  • Jos peruutus tapahtuu alle 14 päivää ennen koulutuksen alkua, Shortum pidättää itsellään koko kurssimaksun.
  • Osallistuja voi myös nimetä toisen henkilön itsensä tilalle.

Verkkokaupan yhteystiedot

Shortum Oy: 
Metsänneidonkuja 4, 02130 Espoo

Y-tunnus:
2802468-8

Sähköpostiosoite:
info@shortum.fi

Verkkokaupan yleiset toimitusehdot

Shortum Oy:n 2802468-8 (jäljempänä verkkokauppa) myy tuotteita yksityishenkilöille ja yrityksille Suomeen. Pidätämme oikeuden toimitusehtojen ja hintojen muutoksiin. Tuotteiden hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa. Arvonlisäverot ja loppusummat lasketaan ja näytetään kassalla ennen tilausta.

Tilaaminen

Tilattavat tuotteet valitaan verkkosivuilla lisäämällä ne ostoskoriin. Tilaus lähetetään maksamalla ostoskorin sisältö verkkokaupan kassatoiminnossa. Tehdessäsi tilauksen hyväksyt nämä toimitusehdot, tuotteiden hinnat sekä toimituskulut. Mikäli tilaushetkellä annetaan sähköpostiosoite, tilauksesta lähetetään tilausvahvistus sähköpostitse. Tilausvahvistuksesta ilmenevät tilatut tuotteet sekä hinta.

Maksaminen

Verkkokaupan maksuvälittäjänä toimii Visma Pay (Paybyway Oy, y-tunnus 2486559-4), joka on rekisteröity Finanssivalvonnan ylläpitämään maksulaitosrekisteriin. Maksamiseen siirrytään Visma Payn verkkopalvelun kautta ja tiliotteella ja laskulla maksun saajana näkyy Visma Pay tai Paybyway Oy. Visma Pay välittää maksut verkkokauppiaalle. Maksaminen on turvallista, sillä kaikki maksutapahtumaa koskevat tiedot välitetään salattua yhteyttä käyttäen niin ettei kukaan ulkopuolinen taho näe maksutapahtuman tietoja.

Kauppa syntyy verkkokaupan asiakkaan ja verkkokaupan välille. Verkkokaupan vastuulla ovat kaikki kauppaan liittyvät velvoitteet.

Lue lisää Visma Paysta: https://www.visma.fi/vismapay/

Maksutavat

Visma Pay -palvelun kautta voit maksaa verkkopankkitunnuksilla ja maksukorteilla (credit/debit). Käytettävissä ovat seuraavat maksutavat: Osuuspankki, Nordea, Danske Bank, Oma Säästöpankki, Säästöpankki, Aktia, Paikallisosuuspankit, S-Pankki, Handelsbanken, Ålandsbanken, Visa-, Visa Debit-, Visa Electron-, MasterCard- ja Debit MasterCard -kortit.

Visma Pay -maksupalvelun yhteystiedot

Visma Pay, Paybyway Oy (Y-tunnus 2486559-4)
Sähköposti: helpdesk@vismapay.com
Puhelin: 09 315 42 037 (arkisin klo 8-16)
Postiosoite: Brahenkatu 4, 53100 Lappeenranta

Toimitus

Tilauksia postitetaan arkipäivisin. Varastosta toimitettavien tuotteiden toimitusaika on yleensä 3-5 arkipäivää. Mikäli toimitettavat tuotteet ovat tilaustuotteita, toimitusaika on yleensä 1-3 viikkoa. Toimituskulut määräytyvät valitun toimitustavan, mahdollisten lisäpalvelujen, tilauksen painon ja koon mukaan. Näet toimituskulut verkkokaupan kassatoiminnossa ennen tilauksen lopullista hyväksymistä.

Mikäli tuote on kadonnut tai vioittunut toimituksen aikana, tulee tästä ilmoittaa viipymättä, mutta kuitenkin 14 vuorokauden kuluessa verkkokaupalle. Toimituksessa vioittuneista paketeista tulee viipymättä ilmoittaa toimituksesta vastanneelle yhtiölle.

Palautukset

Verkkokaupan asiakkaalla on kuluttajansuojalain mukainen 14 vuorokauden vaihto- ja palautusoikeus. Asiakkaalla on oikeus vaihtaa tai palauttaa osa tai kaikki tilauksen tuotteet. Palautettavat tai vaihdettavat tuotteet tulee olla alkuperäispakkauksessa ja myyntikuntoisia. Halutessasi palauttaa tai vaihtaa tuotteita, ota ensin yhteyttä verkkokauppaan ja kysy palautusohjeita. Liitäthän palautukseen mukaan nimesi, yhteystietosi sekä tilinumerosi mahdollista maksunpalautusta varten.

Tilauksen peruuttaminen, virhevastuu ja reklamaatiot

Ennen tilauksen toimitusta tilauksen voi peruuttaa kirjallisella ilmoituksella sähköpostitse.

Verkkokaupalla on lakisääteinen virhevastuu myydyistä tuotteista. Reklamaatiotapauksissa pyydämme olemaan yhteydessä asiakaspalveluumme. Kuluttajalla on oikeus viedä mahdolliset riitatilanteet kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi.